سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق علی موحد منش – استادیار گروه علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور
محمد حسین احسانفر – استادیار گروه علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور
انسیه امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور بابل

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تأثیر برخی ویژگی های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، میزان رشد تولید ناخالص داخلی و واردات کالاها و خدمات نهایی و نرخ بهره اسمی و میزان ریسک اعتباری در دوره گذشته و نرخ رشد تسهیلات در تعیین ریسک اعتباری بانک ملت پرداخته شود تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و وام دهندگان بتوانند از نتایج آن استفاده کنند. دراین مقاله به بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانک ها می پردازیم .به منظور یافتن مهمترین شاخصهای تأثیرگذار کلان اقتصادی، پس از مطالعه و بررسی سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، با استفاده از داده های تلفیقی ریسک اعتباری تعداد ۵۲ شعبه فعال از سال در شعب بانک ملت استان مازندران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد تسهیلا ت و… مورد سنجش قرار گرفته است. برای انجام این کار از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی (داده های تلفیقی) استفاده می شود. به این صورت که با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل متدولوژی داده های تلفیقی ( Panel Data) پانل دیتا رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا آزمون F و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت ( Fixed effect) و اثرات تصادفی ( Random effect) انتخاب می شود. در این راستا از نرم افزار Eviews ویرایش ششم بهر ه برداری و اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده شد. و بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق ضریب متغیر نرخ بهره اسمی بر روی ساختار سرمایه مثبت و معنی دار است و ضریب متغیر نسبت تورم بر روی ساختار سرمایه منفی بوده و معنی دار نمی باشد