سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشرف حسینی نیا – دانشجوی رشته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر مشهد
محمود بک زاده – مدرس مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی

چکیده:

کاسنی یکی از ارزشمند ترین گیاهان دارویی می باشد که مواد موثره موجود در یشه آن در رفع عفونت مجاری ادراری و قولنج های کبدی موثر و اثر تصفیه کنندگی خون را دارد. با توجه به اهمیت واکنش هایی که این گیاه نسبت به عوامل محیطی از خود نشان می دهد، بررسی آت اکولوژی آن ضروری به نظر می رسد. به منظور تعیین درجه حرارت کاردینال و تاثیر طیف نوری بر جوانه زنی آن، آزمایشی با چهار تکرار در آزمایشگاه مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد انجام شد. بدین منظور بذور بعد از ضد عفونی تحت تیمارهای مختلف درجه حرارت (۳۰ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ و ۵ درجه سانتی گراد) و در شرایط تاریکی روشنایی داخل ژرمیناتور به مدت ۱۰ روز قرار گرفتند. در کلیه آزمایش ها شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند اپتیمم درجه حرارت جهت جوانه زنی بذر کاسنی در شرایط تاریکی ۱۵ درجه و در شرایط روشنایی ۱۰ درجه سانتیگراد میباشد. همچنین جهت بررسی تاثیر طیف نوری ( نور قرمز، آبی، سبز) بر وزن خشک و وزن تر، بذور کاسنی در داخل گلدان کشت گردید. بررسی پارامترهای مختلف نشان داد که کیفیت نوری بر شاخص های فوق تاثیر منفی گذاشته و گیاه شاهد بهترین عملکرد در شاخص های مورد بررسی را در مقایسه با دیگر تیمارها داراست.