سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمدرضا خبازکار ، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
راضیه محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهرا بابائی بازکیائی –

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت آب، ارتفاع و عمق ریشه در گیاه لوبیا، آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل ، تصادفی در ۳ تکرار با تیمار اصلی شامل بدون آبیاری (دیم)، آبیاری با دورهای ۶ و ۱۲ روز و تیمار فرعی کود نیتروژن با مقادیر ۰ ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. نتایج ،۳۰ تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاری و کود نیتروژن و اثر متقابل آن ها بر آب نسبی برگ، ارتفاع بوته و عمق ریشه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. ولی در سطوح مختلف کود نیتروژن و اثر متقابل آن ها بر آب نسبی برگ تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. ۹۴ درصد نسبت به سایر / مدیریت آبیاری ۶ روز با میزان آب مصرفی ۳۲۸ میلی متر دارای بیشترین مقدار آب نسبی برگ با ۷ تیمارها بود.