سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
صدرالدین پورتقی لسکوکلایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
زهرا بابائی بازکیائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت آب، ارتفاع و عمق ریشه در گیاه بادام زمینی، آزمای کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار با تیمار اصلی آبیاری شامل بدون آبیاری )دیم(، آبیاری با دورهای ۱۸،۱۲،۶ روز، و تیمار فرعی کود نیتروژن با مقادیر ۹۰،۶۰،۳۰،۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. نتای تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاری و کود نیتروژن و اثر متقابل آن ها بر ارتفاع بوته و عمق ریشه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. همچنین مدیریت آبیاری بر آب نسبی برگ در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. ولی در سطوح مختلف کود نیتروژن و اثر متقابل آن ها تفاوت معنی دار مشاهده نگردید مدیریت آبیاری ۶ روز با میزان آب مصرفی ۳۲۸ میلی متر دارای بیشترین مقدار آب نسبی برگ با ۹۶ درصد نسبت به سایر تیمارها بود.