سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محترم نبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت امامی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد)
علیرضا آستارایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی، آلی و آفتکشها بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن، مشکلات فراوانی چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر سلامتی انسانها، به همراه میآورد. آبشویی نیترات در اثر استفاده از کودهای آلی و لجن فاضلاب میتواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی شود. هدف از این تحقیق بررسی میزان انتقال آلودگی نیترات در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و مقایسه آن با کودهای آلی میباشد. در اجرای این تحقیق ستون‌های PVC از خاک دست خورده با بافت لوم سیلتی پر گردیدند، بر روی سطح آنها از کود اوره، گاوی و لجن و مخلوط سه کود استفاده شد. در مجموع ۱۵ ستون برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شد (۴ نوع کود با سه تکرار و ۳ ستون بدون کود به عنوان شاهد). دور آبیاری ۱۴روزه بوده و در مجموع در دو مرحله، اقدام به آبیاری و انجام نمونه برداری‌ها گردید. در هر دوره آبیاری، زه آب خروجی پس از عبور ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد حجم منفذی جمعآوری و غلظت نیترات در نمونهها آنالیز شد. نمونه های به دست آمده با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز گردید. نتایج نشان داد میزان آلودگی نیترات در تیمار شاهد کمترین آلودگی و در تیمار کود شیمیایی بیشترین آلودگی را داشته است. در مورد دور آبیاری در هفته اول میزان آلودگی نیترات به طور معنیداری بیشتر بود. در مورد حجم‌ منفذی نیز، بیشترین میزان نیترات در حجم منفذی برابر ۵/۰ مشاهده شد.