سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدصادق روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ای
امیر اعتمادی شهیدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل خرابی پل ها آبشستگی می باشد. در این مطالعه عوامل موثر بر آبشستگی کوله مورد مطالعه قرار گرفته اند، که می توان آن ها را به پارامتر های مربوط به شکل کانال ، شکل کوله ، رسوب ، سیال و جریان دسته بندی کرد. سپس با استفاده از آزمایشات انجام شده تعدادی داده جمع آوری شده است. سپس روش های قبلی پیش بینی عمق آبشستگی بررسی شده اند. درنهایت با توجه به عوامل موثر بر عمق آبشستگی اعداد بی بعد ساخته شده، اهمیت آنها بررسی شده، و پارامترهایی که نسبت به دیگر پارامتر ها اهمیت بیشتری دارند انتخاب شده اند. بوسیله این پارامترها و با استفاده از داده ها رابطه جدیدی برازش داده شده است، و خطا ی این رابطه با خطای روابط قبلی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه ارائه شده نسبت به روابط قبلی دارای دقت بهتری است