سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حاجی علی گلی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی شرکت مهندسین مشاور شاراب
زینب نادری – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی شرکت مهندسین مشاور شاراب
هاشم حزباوی – کارشناس آبهای زیرزمینی وکیفیت آب شرکت مهندسین مشاور شاراب
سعید انصاری – کارشناس آبیاری وزهکشی شرکت مهندسین مشاور شاراب

چکیده:

تامین آب درپروژه های آبی بخصوص درشبکه های آبیاری وزهکشی ازنوع تحت فشارکه میزان آب کمترودرشرایط بحرانی تری را طلب می کند از بخشی های اساسی در تحقیق حاضر می باشد.در این تحقیق سعی براین است که با توجه به بررسی کیفی منابع آب با تکیه بر منابع آب زیرزمینی واثرات آن بر شوری بزرگترین رودخانه ایران یعنی رودکارون بعنوان طرح پیشنهادی تامین وانتقال آب به شبکه آبیاری اراضی کشاورزی گل گیر،به مساحت ناخالص ۱۵۰۰ هکتار واقع در ۳۸ کیلومتری جنوب غربی شهرستان مسجدسلیمان درحوضه کارون میانی مورد بررسی قرارگیرد. توجه به توپوگرافی منطقه،نشان دهنده تاقدیس آسماری بعنوان تنها آبخوان کارست آهکی درمحدوده طرح بوده وچشمه گرو باآب شوروگوگردی آبخوان کارستی آسماری راتخلیه می نماید. براساس مطالعات شناخت منابع آب، مطالعات ژئوالکتریک و نتایج حفاری های اکتشافی درتاقدیس مذکور مشخص گردیده است که آب شیرین کارستی در مجاورت دماغه تاقدیس با شورابه نفوذی از لایه زیرین، اختلاط حاصل نموده و باعث شوری چشمه گرو میگرددکه با توجه به تخلیه به رود کارون باعث شوری آن نیز میگردد.براساس تغییرات دبی چشمه گرو، حجم ذخیره دینامیک آبخوان کارستی آسماری برابر با ۱۲/۶ میلیون متر مکعب به دست آمده است. با توجه به اینکه این میزان برداشت از آبخوان کارستی آسماری بیش از نیاز شرب منطقه ای (برابر ۱میلیون متر مکعب به طور سالانه) می باشد، لذا می توان از ۷۰ درصد ذخیره دینامیک(ذخیره قابل جبران توسط بارندگی سالانه در دوره های خشک سالی) یعنی ۸/۸ میلیون متر مکعب از آبخوان کارستی آسماری جهت مصرف کشاورزی بهره برداری نمود.که نتیجتاً امکان تامین آب سالم جهت کشاورزی وجلوگیری از شور شدن کارون را حادث می گردد