سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرزاد طاوسی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
غلامعباس مشرف قهفرخی –

چکیده:

این آزمایش به منظور انتخاب فنوتیپ‌های برتر و بالطبع ژنوتیپ‌های وابسته به این فنوتیپ‌ها در دو تود ه ‌محلی هویج و زردک اصفهان و نائین و ارتقاء کیفیت این دو توده که در گذر زمان سازگاری‌های بالقوّه‌ای را کسب نموده و پتانسیل کارهای اصلاحی و به‌نژادی را در خود حفظ نموده‌اند، طی دو سال اجراء شد. انتخاب از توده‌ها براساس روش انتخاب ژنوتیپی با آزمایش نتاج۱صورت گرفت.در سال اول اجرای آزمایش، انتخاب براساس صفات فنوتیپی انجام شد و در نیمه اسفند ماه غده‌های انتخاب شده به مزرعه‌ ایزوله‌ای که جهت تولید بذر آماده شده بود انتقال داده شد. به ‌طور کلی از ۴۰۰۰ بوت ه هویج مورد بررسی، تعداد ۵۵۳ غده از تود ه محلی اصفهان و ۱۹۸ غده از تود ه محلی نائین انتخاب شدند.در سال دوم، پس از کشت غده‌های انتخاب شده از هر توده، انتخاب به صورت تک بوته و براساس میزان عملکرد بذر صورت گرفت. بذور تک‌بوته‌های انتخابی از هر توده باهم مخلوط و تود ه جدیدی تولید و معرفی گردید.بذور توده‌های جدید برای تحقیقات و مطالعات آینده و مقایسه با توده‌های اولیه نگهداری شدند. عملکرد بذری، قطر گل‌ آذین، تاج پوشش گیاه، ارتفاع بوته، تعداد چتر مرکب در هر گیاه، تعداد چتر کوچک و تعداد گل در هر چتر مرکب از صفات یادداشت‌برداری شده در سال دوم اجرای طرح بود.