سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام سپهرنیا – کارشناس بهداشت محیط
سیدرضا حسینی سده – سرپرست شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
فاطمه طباطبایی – کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
محمدسعید صبرآئین –

چکیده:

اهمیت مطالعهحاضر از این حیث قابل بررسی می ب اشد که درحال حاضر درسطح کشور هیچ گونه اطلاع دقیق ی از میزان تولید پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد ودرسالهای اخیر به دلیل اهمیت ویژه بیمارستانها و معضل دفع پسماندهای بیمارستانی کمتر به سایر مراکز بهداشتی درمانی پرداخته شده است. دراین مطالعه با سه نوبت بررسی کمی پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی که هریک به مدت سه روز و در سه فصل مختلف انجام پذیرفت اقدام به تعیین کمیت انواع پسماندها شد دراین مطالعه در ۲۵ مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران و درسال ۸۹-۸۸ صورت پذیرفته و متغیرهایی نظیر میزان تولید روزانه پسماندهای عادی و عفونیدر مراکز بهداشتی درمانی و همچنین درواحدهای مختلف موجود در این مراکز بصورت وزنی و حجمی تعیین گردید همچنین تعیین سرانه وزنی و حجمی تولید پسماندهای عفونی و عادی به ازای هر نفر مراجعه کننده به مراکز و واحدهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته و دانسیته پسماندها تعدادمراجعه کنندگان درصد پسماندهای عفونی درهر واحد و .. . نیز گزارش گردید. سرانه وزنی تولید پسماند در مراکز بهداشتی درمانی با توجه به تعدادمراجعه کنندگان به مراکز فوق در هر روز ۴۱ گرم به ازای هر نفر بدست آمده است.