سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن طاهریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت.
محمدحسین فتحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ساخت قطعه چگال یا بالک نانوساختار کامپوزیت هیدروکسیآپاتیت- شیشه زیستفعال از طریق تفجوشی دومرحلهای نانوذرات کامپوزیتی و بررسی تجزیه نانوذرات هیدروکسیآپاتیت در حضور نانوذرات شیشهزیستفعال حین تفجوشی و تأثیر آن بر خواص مکانیکی بالک تهیه شده، بود. بدین منظور نمونههای نانوکامپوزیتی با زمینه هیدروکسیآپاتیت و شیشه زیستفعال به عنوان تقویت کننده با مقادیر ۲/۵ ۵ و ۱۰ درصد تهیه و پس از فشرده شدن در دو شرایط مختلف تفجوشی شد. پس از اندازه گیری چگالی ، فازهای موجود در هر نمونه با آزمون پراش پرتو ایکسشناسایی و مقدار هر فاز اندازهگیری شد. همچنین ساختار و مورفولوژی نمونهها با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا با آزمون نانو سختی سنجی، نمونهها از نظر خواص مکانیکی با هم مقایسه شدند. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس بالک تف جوشی شده نشان داد که با افزایش درصد شیشه، تجزیه هیدروکسی آپاتیت به فاز تری کلسیم فسفات افزایش یافت. نتایج حاصل از نانوسختی سنجی نشان داد با افزایش مقدار شیشه و در نتیجه افزایش فاز تریکلسیم فسفات بتا، خواص مکانیکی بهتر می شود. وجود این فاز، مانع رشد ترک شده و باعث بهبود چقرمگی می شود