سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی تفویضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
غلامرضا ثواقبی – دانشیار گروه مهندسیعلومخاکپردیسکشاورزیومنابعطبیعی دانشگاه تهران
بابک متشرع زاده – استادیارگروه مهندسیعلومخاکپردیسکشاورزیومنابعطبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل گیاه ذرت در فناوری گیاه پالایی و پالایش فلز سرب از خاک و میزان سرب جذب شده در اندام هوایی و ریشه این گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ تکرار درگلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح سرب(صفر(شاهد)، ۲۰۰،۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) و سه رقم ذرت ( ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۷۰ ) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که باافزایشغلظتسربدرخاکتجمع سرب در ریشه و اندام هوایی هر ۳ رقم نسبت به شاهد ، افزایش معنی داری (فرمول در متن اصلی مقاله) یافت اما مقدار سرب در اندام هوایی هر ۳ رقم کمتر از ریشه بود.مقایسه میانگین اثرغلظت سرببرمقدارجذب سربدربخش هوایی نشان داد که باافزایش سطح آلودگی غلظت سرب درگیاه نیزافزایش یافته رچندکه بین سطوح صفر و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.براساس مقایسه میانگین اثرات برهمکنش رقم × سطوح آلودگی،بیشتر ین غلظت سربدر ا ندام هواییبه میزان ۴۶٫۰۳میلی گرم بر کیلوگرم مربوط به رقم ۳۰۲ درسطح آلودگی ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم،ودرریشه بامقدار ۲۰۵٫۱۸ میلی گرم بر کیلوگرم) مربوطبهرقم ۳۷۰ درسطح آلودگی ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بود.