سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر قاسمی برسیانی – دانشجو ی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی نصر آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعات پتروگرافی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که سنگ های موجود در منطقه شامل هارزبورگیت های کلینوپیروکسن دارد، لرزولیت، دونیت، ورلیت، سرپانتینیت، سنگ های گابرویی و دایک های دیابازی به همراه سنگ های رسوبی می باشند. پریدوتیت های موجود در منطقه به شدت سرپانتینیتی شده اند. عدسی های کرومیت در درون این واحدها قرار گرفته اند و همیافتی بسیار نزدیکی با واحد دونیتی دارند. بررسی های ژئوشیمیایی حاکی از بالا بودن مقدار( Cr(2)O(3 (میانگین ۵۴/۳۳) و MgO (میانگین ۲۳/۲۳) در این کرومیت ها می باشد. بالا بودن( Cr(2)O(3 و MgO در این کانسار حاکی از تبلور کرومیت ها از ماگمایی با درجه ذوب بخشی بالا می باشد. مقدار اکسیدهای اصلی و نسبت های این عناصر در دیاگرام های ترسیم شده نشان می دهد که کرومیت های منطقه مورد مطالعه در محدوده کانسارهای نوع پادی فرم مشتق شده از سری ماگمایی جزایر قوسی و سری بونینیتی در محیط تکنتونیکی SSZ می باشد.