سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی طبائی – دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسیهای زمین شناسی و سنگ شناسی در نوار شمال غربی روستای زفره نشان داد که بخش فوقانی زون مینرالیزه اکسیده بوده و به نظر میرسد حاوی پاراژنز سرب، روی ، مس و آهن( گالن، اسفالریت، کولیت و اکسیدهای آهن) باشد.سنگ درونگیر از جنس دولومیت تا آهک دولومیتی متغیر بوده و بررسیهای ساختاری بیانگر قاعده به شدت برشی و خردشده سنگ درونگیر بوده که توسط دایکهای سیلیسی آهندار پر شده اس . ت با توجه به نتایج بررسیهای سنگ شناسی و اورمیکروسکوپی سه پروفیل ژئوفیزیکیIP+RS با اولویتهای ۱ تا ۳ منطبق با پروفیلهای زمینشناسی ۵، ۳و۷ برای تعیین زون مینرالیزاسیون در عمق و جوانب برداشت گردی نتایج مدلسازی دادها ی IP+RS مؤید بارپذیری بسیار پائین حد زمینه سنگ درونگیر( در حد ۳ تا ۴) بوده که در پروفیل ۱ پروفیل ۵ زمینشناسی) نیز آثار افزایش قابل توجه IP به میزان بیش از ۳ برابر زمینه مشاهده گردید مقایسه نتایج مطالعات ژئوفیزیکی وزمین شناسی به نظر میرسد که گسترش کانیسازی در عمق بسیار محدود بوده و به صورت ناودیسی شکل و از ساختار زمینشناسی تبعیت مینماید. لذا در صورت قابل صرفهبودن اقتصادی توصیه میشود که تنها بر روی پروفیل ۱ ژئوفیزیکی و از طریق حفاریهای کمعمق اکتشافی ( واگن دریل) اقدام به کنترل نتایج ژئوفیزیکیگرد . د