سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز
رسول امینی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز
مرتضی علیزاده – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز
زهرا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

آلیاژهای حافظهدارTiNiCuبه دلیل دارا بودن مقاومت به خوردگی بهتر نسبت به ترکیب دوتاییNiTi در کاربردهای پزشکی و صنایع الکترونیک برای ساخت قطعاتی مانند محرکها مورد استفاده قرار میگیرند. در این پروژه، آلیاژ حافظهدار Ti-41Ni-9Cu به روش آلیاژسازی مکانیکی با آسیاکاری پودرهای خالص تیتانیوم، نیکل و مس تولید شد. بررسیهای ساختاری و مورفولوژی پودرهای تولیدی به وسیله پراش اشعهXRD) Xو میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) انجام گردید. بررسی ساختاری انجام شده بر روی این آلیاژ در زمانهای مختلف آسیاکاری نشان داد که با افزایش زمان آسیاکاری،مواد اولیه با سرعت های متفاوتی در ساختار حل شده و علاوه بر تشکیل محلول جامد، فاز آمورف و بلوری مارتنزیت ناشی از تنشB19و آستنیت B( 2ایجاد گردیدند. پس از گذشت ۷۲ ساعت از شروع آسیاکاری، بلوری شدن مکانیکی فاز آمورف به فازهای پایدار بلوری رخ داد