سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پدرام رفیعی – دانشجوی دکترای زمین شناسی و زمین شناس ارشد شرکت دانا حفاری
داریوش باغبانی – دکترای زمین شناسی و رییس اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف نفت
سیدعلی آقانباتی – دکترای زمین شناسی و عضو هیئت علمی سازمان زمین شناسی ایران

چکیده:

به منظور بررسیهای زمین شناسی، چینهشناسی، تعیین سن و ضخامت سازند قم در جنوبشرق و جنوبغرب شهرستان رزن، ۳ برش چینهای شیرینسو، قپاقتپه و شاهنجرین، مجموعا به ضخامت ۴۶۶/۵ متر مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نواحی مذکور از بلوکهای تکتونیکی تشکیل شده که در اغلب آنها فقط سازند قم رخنمون دارد. مقایسه و تطابق اختصاصات برشهای مورد مطالعه حکایت از آن دارد که در برشهای چینهشناسی شیرینسو و قپاقتپه نهشته های سازند قم تنها شامل سنگ آهک است که با توجه به محتوای فسیلی، توالی سنگچینهای و مقایسه آنها با برش نمونه سازند قم در کوه دوبرادر میتوان نتیجه گرفت که تنها بخشf سازند قم در این مقاطع نهشته شده است و سن سازند قم بوردیگالین میباشد. نهشتههای سازند قم در برش شاهنجرین تماما آهکی است که میتوان آنرا با نهشته های بخشهایaتاf سازند قم در برش نمونه قابل تطابق دانست. با توجه به محتوای فسیلی سازند قم در برش شاهنجرین میتوان سن سازند قم را در این ناحیه به الیگوسن؟، آکیتانین و بوردیگالین نسبت داد. در برش شیرینسو سازند قم روی سازند قرمز زیرین قرار گرفته ولی قاعده آن و سازند قرمز زیرین پوشیده میباشند. سازند قرمز بالایی نیز در این ناحیه رخنمون ندارد. در برش قپاقتپه تنها سازند قم رخنمون دارد و سازندهای قرمز زیرین و قرمز بالایی در این ناحیه پوشیده میباشند. سازند قم در برش شاهنجرین بطور همشیب روی سیلتستونهای قرمز رنگ سازند قرمز زیرین قرار گرفته است. سازند قرمز بالایی در این ناحیه رخنمون ندارد. لازم به ذکر است در نواحی مذکور برای اولین بار می باشد که برش سازند قم اندازهگیری، نمونهبرداری و همچنین مطالعات چینهشناسی و فسیلشناسی انجام می شود. نتایجاین مطالعه به تهیه نقشههای جغرافیای دیرینه و تفسیر تحولات تکتونیکی در الیگوسن و میوسن کمک مینماید