سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سینا عطار روشن – اهواز،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبی
امیر حسین رجایی – کارشناس مسئول جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستا

چکیده:

کوههای زاگرس که از شمال غربی تا جنوب غربی ایران گسترش می یابند به دلیل جذب رطوبت ابرهای باران زا ازنواحی غربی با مبدا دریای مدیترانه، شرایط لازم را جهت استقرار و گسترش پوشش جنگلی به وجود آورده است. جنگلهای این ناحیه از پیرانشهر در آذربایجان غربی شروع و در امتداد رشته جبال زاگرس و بختیاری تا اطراف جهرم و فسا در استان فارس ادامه می یابد. به علت وجود تفاوت ها در نواحی مختلف منطقه رویشی زاگرس از نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی ملزم به مطالعه این عوامل می باشیم. با توجه به وجود دو قشر جنگل نشین، آسیب ها و خسارات وارد شده به جنگل نیز به دو گروه تقسیم می شود دسته اول از جنگل نشینان که در حاشیه جنگل زندگی می کنند، محوریت زندگیشان زراعت می باشد و با توجه به وصل بودن زمین های زراعی به جنگل در فرصت های مناسب اقدام به بزرگ کردن زمین زراعی می کنند. دسته دوم جنگل نشینان پراکنده در جنگل هستند که محوریت زندگیشان دامداری است و با چرای دامشان در جنگل یک نوع دیگر خسارت به جنگل وارد می کنند. در این مقاله سعی گردیده به دور از پرداختن به موارد حاشیهای علاوه بر بازگو کردن ویژگی های روستاهای کشور مستقیماً به چالش های اقتصادی- اجتماعی مدیریت جنگلها زاگرس پرداخت شود. یکی از مهمترین عوامل تخریب این جنگل ها و مراتع وجود فقر در کشور می باشد که خود به عنوان یک عامل کلیدی باعث به وجود آمدن عواملی دیگری چون بیکاری، پایین بودن سطح سواد، پایین بودن امکانات رفاهی و…. غیره می شود. به علت وسعت منابع طبیعی کشور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نمی تواند به صورت یکه و تنها شرایط را از چیزی که هست بهتر کند، پس بهتر شدن شرایط مستلزم مشارکت همه جانبه همه افراد جامعه می باشد