سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمان احمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
اصغر امیدوار – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ماستری فراهانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق میزان مقاومت به پوسیدگی نمونه های برون چوب صنوبر دلتوئیدس (PopulusDeltoides) تیمار شدهبا نانودی اکسید تیتانیم فاز اناتیس مورد بررسی قرارگرفت نمونه های چوب صنوبر دلتوئیدس با دو سطح رطوبتی صفر و ۲۵ درصد توسط سوسپانسیون نانودی اکسید تیتانیم در سه غلظت ۰/۵-۰/۷۵-۱ درصد و تحت روش سلول پراشباع شدند پس از خالص سازی و کشت قارچه ها درمحیط کشت مالت آگار نمونه ها تهیه شده طبق استاندارد ASTM – D 1413 درمعرض دو قارچ های عامل پوسیدگی سفید رنگین کمان Trametes Versicolor و پوسیدگی قهوه ای سردابconiphora puteana قرار داده شدند بطوریکه نمونه های چوب برروی قارچهای رشد داده شده رویمحیط خاک soil (block test و چوب تغذیه منتقل شده و به مدت سه ماه دراتاق کشت با دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۵% قرارگرفتند درانجام این تحقیق از طرح فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی استفاده شد دراین آزمون با استفاده از دو سری نمونه شاهد و اشباع شده و براساس اندازه گیری های وزن درمراحل مختلف و برطبق فرمول کاهش وزن براثر رشد قارچ ها درنمونه ها اندازه گیری شد