سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودیان – کارشناس ارشد سازه؛ کارشناس بخش سیویل، سازه و ساختمان، شرکت نارگان
مهسا جنتی – کارشناس سازه؛ کارشناس بخش سیویل، سازه و ساختمان، شرکت نارگان

چکیده:

در این مقاله اثر مدلسازی همزمان سازه، فونداسیون و تجهیز، بر تلاشهای داخلی، جابجایی و طراحی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک سازه بتنی نگهدارنده سیلو، که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دارای اهمیت خاصی میباشد، در نظر گرفته شده و در سه حالت مختلف در نرم افزار ۲۰۰۰SAP مدل گردیده است. در هر مدل، سازه بصورت مجزا در دو حالت استاتیکی و دینامیکی تحلیل، طراحی و اندرکنش تجهیز، سازه و پی بررسی میگردد. جهت در نظر گرفتن اثر اندرکنش سازه و تجهیز بر ضریب رفتار سازه از ضوابط آئیننامه ۷-ASCE- استفاده شده است. در مدل اول عکسالعمل نیروهای پایه تجهیز که از قبل محاسبه شده بطور نقطهای در محل قرارگیری پایهها بر روی سازه اعمال و پاسخ سازه بدست میآید. در این حالت فونداسیون سازه در نرم افزارSAFE طراحی میگردد. حالت دوم شامل مدلسازی همزمان سازه و تجهیز میباشد؛ بهطوریکه سیلو (تجهیز) در نرم افزار مدل گردیده و وزن پوسته سیلو از نوع بار مرده و ماده داخل آن از نوع بار زنده جهت محاسبه نیروی زلزله بصورت گسترده در ارتفاع توزیع میشود. قابل ذکر است که طراحی لرزهای بر حسب آئیننامهUBC انجام گرفته است. در مدل آخر؛ سازه، فونداسیون و تجهیز همزمان در نرم افزار طراحی مدل گردیده و پس از تحلیل، نیروهای داخلی و جابجایی سازه حاصل میگردد. برای به دست آوردن اثر مدلسازی همزمان سازه نگهدارنده سیلو، فونداسیون و تجهیز مستقر بر روی سازه، نتایج آنالیز و طراحی حالت سوم با سایر حالتها مقایسه و نتایج بیان میگردد