سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا اسداله فردی – استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت معلم
علی رضوانی – کارشناس ارشد شرکت اب و فاضلاب بیرجند
یداله جمالی – کارشناس ارشد شرکت اب و فاضلاب بیرجند
عباس قدیم خانی – کارشناس ارشد دانشکده محیط زیستدانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر فرآیندهای غشایی نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در کاهش مواد محلول از آب شرب شهر بیرجندمطالعه گردیده. کاهش مواد محلول نمونه آب مخزن شمال شهر ، به صورت پایلوتی توسط فیلترهای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس مورد تحقیق قرار گرفته و سپس فرآیند مورد مطالعه با نرم افزارROSA شبیهسازی شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده. نتایج مطالعه موردی نشان داد که فرآیند اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در کلیه فشارهای عملیاتی دارای راندمان حذف بسیار بالا بوده و نیز نتایج حاصل از مدل سازی با نرمافزارROSA بسیار به نتایج آزمایشگاهی نزدیکمی باشد