سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سرالله گالشی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوِژیک گندم، آزمایشی در قالب تجزیه مرکب با طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل طول دوره های غرقابی ( ۰ ،۲۴ ۴۸ و ۹۶ ساعت) و دما ۵۱۰ و ۲۰ درجه سانتی گراد) بودند. نتایج نشان دادکه اثر طول دوره های غرقابی و دما برکلیه صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم معنی دار بود به طوری که بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک گیاهچه، کلروفیل و فلورسانس کلروفیل درتیمار شاهد و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و کمترین آن ها در تیمار ۹۶ ساعت و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد مشاهده شد. بنابراین با توجه به نتایج فوق بایستی در کشت گندم، زمان بارندگی فصلی و درجه حرارت خاک و محیط را مورد توجه قرار داد تا بتوان از اثرات نامطلوب آب ماندگی و درجه حرارت های نامناسب بر رشد گیاهچه جلوگیری نمود