سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه مهران – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی لیاقت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،گروه مهندسی آب
فردین بوستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

باران یکی از عناصر حیاتی زندگی بشر است ونقشی مهم در کشاورزی، صنعت، اقتصادو سایر ابعاد زندگی او ایفا مینماید.بارندگی مهمترین نقش را در مدیریت منابع آب و کشاورزی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک داردو برنامه ریزی، طراحی، توسعه و مدیریت اغلب سیستم های آبیاری و زهکشی و سازه های آبی و کشاورزی نیازمند اطلاعاتی در موردبارندگی است همچنین بررسی و شناخت بارش در پیش بینی سیلاب ها،خشکسالی ها،رژیم آبی رودها و در نهایت مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب جهت توسعه پایدار در بخش کشاورزی و سایر بخش ها مؤثر است در نتیجه شناخت، پیش بینی وشبیه سازی بارش، قدمی بسیار مهم در راستای رسیدن به توسعه پایدار هر کشور و منطقه محسوب می شود.درراستای نیل به چنین هدفی ، این پژوهش در مورد تعدادی از ایستگاه های استان فارس صورت پذیرفت تا با شناخت توابع توزیع احتمال منطبق بر داده های بارش سالیانه آنها بتوان مقادیر بارش سالیانه را با دوره بازگشت های مختلف پیش بینی نمود.برای این منظور از نرم افزار Excel وSMADA استفاده گردید و توابع توزیع احتمال لگاریتم پیرسون نوع سه برای ایستگاه های شیراز،فسا، آباده، زرقان، سد درودزن، اقلید، داراب، ایزدخواست، و نیریز، گامبل برای ایستگاه های لامرد وتخت جمشید و لگاریتم نرمال سه پارامتری برای ایستگاه لار، طبق آزمون های نکویی برازش متوسط انحراف نسبی،متوسط مربع انحراف نسبی و ریشه متوسط مربع انحرافات ،مناسبترین توابع توزیع احتمال پیشنهاد گردید و با استفاده از آنها مقادیر بارش را با دوره های برگشت مختلف (احتمال وقوع متفاوت) پیش بینی و تخمین زده شد. در انتها با انجام آزمون CRM بر نتایج بدست آمده از نرم افزار SMADA در مورد توابع توزیع پیشنهادی، بررسی شد که مقادیر تخمینی این توابع بیشتر،کمتر و یا مساوی مقادیر اندازه گیری شده بارش هستند