سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسرین اتابک – دانش پژوه- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
احمد سواری – دانشیار-گروه زیست شناسی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- خرمشه
جاسم غفله مرمضی – استادیار- بخش زیست شناسی؛ مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور– اهواز
سیمین دهقان مدیسه – استادیار- بخش زیست شناسی؛ مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور– اهواز

چکیده:

به منظور بررسی به منظور بررسی به به منظور بررسی تغییرات وابسته به رشد جیره غذایی بچه ماهیان شوریده Otolithes ruberو بچه ماهیان شبه شوریده دهان کوچکJohnius bleangeriiنمونه برداری بطور ماهیانه به مدت ۱۰ ماه از اسفند ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۶ درسواحل استان خوزستان (سواحل شرقی بحرکان ، سوحل غربی لیفه بوسیف ) انجام گردید و معده ۸۲ عدد بچه ماهیان شوریدهOtolithes ruber و معده ۸۷ عدد بچه ماهیان شبهشوریده دهان کوچکJohnius bleangerii بررسی شد . درصد فراوانی وقوع شکار و درصد عددی ترکیب غذایی آیتم های غذایی دو گونه بچه ماهیان مورد بررسی در طی فصول مختلف تغییراتی را نشان داد بطوری که در فصل تابستان برای بچه ماهیان شوریده آیتم غذایی ماهی ، در فصل پاییز قطعات سخت پوست ، در فصل زمستان جلبک و در فصل بهار میگو کاریده بیشترین درصد فراوانی وقوع شکار و به عنوان غذای اصلی و بیشترین درصد ترکیب غذایی را شامل می شوند . برای بچه ماهیان شبه شوریده دهان کوچک آیتم غذایی در فصل تابستان میگوی کاریده ، در فصل پاییز قطعات سخت پوست ، در فصل زمستان دیاتومه و در فصل بهارجلبک بیشترین درصد فراوانی وقوع شکار و به عنوان غذای اصلی و بیشترین درصد ترکیب غذایی را شامل می شوند .با افزایش طول کل در دو گونه بچه ماهیان مورد بررسی درصد معده های خالی کاهش یافت