سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا لطفعلی پور – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
عصمت بیگم حسینی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی،مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

انرژیازپارامترهایضروریبرایتوسعهاقتصادی-اجتماعیوارتقایکیفیتزندگیاست.وجودانرژی مستمروپایدار،لازمههرگونه توسعهورشداقتصادیمیباشد. این تحقیق بر آن است تا هزینه یک واحد الکتریسیته تولیدی را در دو سیستم نمونه سوخت فسیلی وانرژی تجدید پذیربا استفاده از مدل تحلیل هزینه چرخه زندگیمحاسبه و ارزیابی نماید. با به دست آوردن هزینه های خصوصی و اجتماعی،هزینه تمام شده برق تولیدی در سناریو هایمختلف به دست آمد.انتخاب پارامترهای اقتصادی مدل مثل نرخ های بهره،تورم ،تعدیل و تنزیل نیز مهم می باشند،که برای ارزیابی آنها از تخمین کارشناسان وآمار اقتصادی موجود استفاده شده است. انجام Excel محاسبات متغیرهای مدل نیز با استفاده از نرم افزار شده است. فرض اساسی این است که قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی نسبت به دیگرسیستمهای تولید برق فسیلی چگونه است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در حال حاضر با شرایط سوخت یارانه ای و عدم لحاظ هزینه های خارجی ،برق نیروگاه بادی با برق نیروگاه فسیلی قابل رقابت نیست.اما با شرایط سوخت به قیمت بین المللی و در نظر گرفتن افزایش قیمت های جهانی سوخت و لحاظ نمودن تمامی پیامدهای زیست محیطی در هزینه تمام شده نیروگاه های فسیلی از یک سو وکاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه نیرو گاه های بادی وافزایش راندمان تولید تا مرز تولید بالقوه نیروگاه از سوی دیگر،برق بادی کاملا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و قابل رقابت با برق فسیلی می باشد.