سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت تورجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری درباغشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمدرضا گلپرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی افزایش عملکرد سیب زمینی با تغییرآرایشکاشت وسطوح فسفر در منطقه فریدن(اصفهان)در سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی واقع در فریدن از توابع استان اصفهان به صورت کرتهای نواری ( استریپ پلات) و درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور افقی شامل چهار نوع آرایش کاشت تک ردیفه، دوردیفه، دوردیفه زیگزاگ و سه ردیفه با تراکم کاشت به ترتیب ۳/ ۵، ۶/ ۶، ۶/ ۶ و ۸ بوته درمترمربع و فاکتور عمودی از چهار سطح مختلف فسفرتشکیل شده بود که شامل صفر، ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد مصرف فسفر بیش از مقدار توصیه شده بود. کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم در آرایش کاشت سه ردیفه به همراه ۱۰ درصد افزایش فسفر با تولید ۵۳ هزار کیلوگرم غده در هکتار بالاترین عملکرد غده را ایجاد کرد.که با توجه به نتایج بدست آمده آرایش کاشت تک ردیفه به همراه ۱۰ درصد افزایش فسفر با تولید ۳۸ هزار کیلوگرم غده در هکتار و اندازه بزرگتر برای تولید غده هایی با مصرف خانگی، و آرایشکاشت سه ردیفه، به همراه ۱۰ درصد افزایش فسفر با تولید ۵۳ هزار کیلوگرم غده در هکتار و اندازه کوچکتر جهت تولید غدههایی با مصارف بذری در شرایط مشابه با مطالعه حاضر ممکن است مناسب باشد