سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس مصباح الهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، نراق
حمید دهقان زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، نراق
منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع و مقدار کود های نیتروژن بر کنترل گل جالیز در حضور میزبان آفتابگردان آزمایش فاکتور یل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه ازاد ساوه انجام شد. عامل اول نوع کود شیمیائی شامل اوره، نیترات ۴ و ۵ پی پی ام ب) بود نتایج این آزمایش نشان داد ، ۲ ، آمونیوم و فسفات آمونیوم بود. عامل دوم غلظت کود نیتروژن ( شامل ۰ که اثرات نوع و مقدار کود نیتروژن بر وزن تر ساقه ، برگ و وزن تر گل جالیز در سطح یک درصد معنی دار است. بالاترین مقدار وزن تر ساقه و برگ آفتابگردان و وزن دانه آفتابگردان و وزن تر گل جالیز در پنج پی پی ام از کود اوره مشاهده شد.