سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر شفیع پور – کارشناسارشد، دانشگاه علم و صنعتایران، تهران، ایران
شاهین شعبانی – عضو هیئت علمی ،پژوهشکده حمل و نقل، تهران، ایران

چکیده:

جنسو دانهبندی مصالح سنگی از مهمترین مشخصات مخلوط آسفالتی هستند که میتوانند تأثیر زیادی بر خصوصیات و عملکرد آن داشته باشند. مقاومت اصطکاکی یکی از خصوصیات مقاومتی رویه آسفالتی که باید در طول دوره بهره برداری از راه همواره از حداقل مورد نیاز برخوردار باشد. هدفاز این تحقیق، انتخابمناسبترین درصد ترکیب مصالح بازالتی با مصالح آهکی به همراه مناسبترین دانهبندی در محدوده دانهبندی شماره ۴ آییننامه روسازی ایران است. این انتخاب بر اساس خصوصیات اصطکاکی و عملکردی مخلوط آسفالتی انجام شده است. با توجه به اینکه مقاومتسنگآهکدر برابر صیقلی شدنPSV) پایین استو استفاده از آن در لایه رویه مجاز نمیباشد بنابراین در ابتدا سنگبازالت که دارای مقاومتبالایی در برابر صیقلی شدن می باشد با سنگآهکدر درصدهای وزنی مختلف ۱۰۰-۰ ۶۰-۴۰ ،۴۰-۶۰ ،۲۰-۸۰ ۲۰-۸۰ ۰-۱۰۰ مخلوط و پساز ساخت نمونه های آزمایشمطابق با استاندارد ۸ -EN1097مقدارPSV این ترکیبات اندازهگیری شد.