سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
شهربانو عریان – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی جانوری

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تأثیر بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع PAHs در عضله ماهی شوریده در آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس در بهار ۱۳۸۵ انجام شد. دو محلول با دوزهای ppm 0 و ppm12 از نفت خام به روش اندرسن و با استفاده از آب دریا که مشابه آب محل صید ماهیها بودهاست تهیه گردید . سپس ۲۴عدد ماهی شوریده که از ۶ ایستگاه مختلف خلیج فارس صید شده بودند در آزمایشات زیست س نجش بلندمدت ۸ روزه ) به تعداد ۱۲ عدد ماهی در هر یک از غلظت های تهیه شده از نفتخام قرار گرفتند . پس از پایان ۸ روز در معرض گذاری ماهیان مورد آزمایش بطور جداگانه فریز و بستهبندی شده وجهت تعیین میزان تجمع PAHs در عضله به آزمایشگاه ارسال شدند . اندازهگیریPAHs بوسیله دستگاه کروماتوگراف گازی با شناساگر شعله یونشیGC – FID مدل واریان ۳۴۰۰ انجام شد. در کل ۱۶ نوع ترکیب مختلفPAHs در هر یک از تیمارهایاین ماهی شناسایی شد . سپس مجموع کلPAHs در هر یک از دوزها بطو ر جداگانه محاسبه گردید.