سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانشجوی دکتری عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
رامین قوچی – کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

چکیده:

یکی از روشهای مهار سازه های فولادی بلند استفاده از بادبندهای بزرگدر اینگونه سازه ها می باشد. در این تحقیق ،بر روی سازه های فولادی ۲۰ الی ۴۰ طبقه ،انواع بادبندهای ضربدری در نرم افزار المان محدودABAQUS بررسی می شود تا مناسبترین نوع بادبندی که بتواند جابه جایی ها وتنشها را کاهشو موجب انرژی را افزایشدهد ،انتخاب شود. بدین منظور انواع اشکال ممکنه برای بادبندهای ضربدری با این فرضکه میزان مصرففولاد در تمام حالات برابر باشد را در نظر گرفته ،و تحت بارهای زلزله در حالات بارهای استایکی و دینامیکی بررسی می کند با بهترین فرم ونوع شکلی بابند بزرگرا در اینگونه سازه ها بررسی و انتخاب شود. این تحقیق به ما امکان می دهد برای این گونه سازه ها با کمترین مصرففولاد در قسمتبادبندی بتوان سازه های فولادی بلند مرتبه را در برابر زلزله مقاوم کرد.