سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آقاکثیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران – پردیسدانشکدههای فنی – دا
منوچهر لطیفی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران – پردیسدانشکدههای فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهایSMA)نوعی مخلوط آسفالتی گرم با اسکلت درشتدانه و میزان بالای قیر و فیلر میباشند. دراین مخلوط، نقشکلیدی و با اهمیت نوع و خصوصیات قیر بکار رفته به عنوان چسباننده ذرات سنگی و عاملی که باید تحمل تنشبرشی در محل سنگدانهها را داشته باشد، بسیار مورد توجه است. از سوی دیگر، به واسطهی بالا بودن میزان قیر و جهت جلوگیری از ریزش قیر ۳، استفاده از افزودنیها از جمله الیاف و یا مواد پلیمری اجتناب ناپذیر است. استفاده ازافزودنیهای پلیمری علاوه بر اینکه باعث بهبود خصوصیات قیر میشوند، با افزایش ویسکوزیتهی قیر، تا حدود زیادی مانع از ریزش قیر نیز میگردند. در این پژوهش، نمونههایی از مخلوطهای آسفالتیSMA با درصدهای مختلف پلیمرSBS و درصدهای متفاوت قیر تهیه شدند. جهت تراکم نمونهها از دستگاه تراکم ژیراتوری استفاده شد. در نهایت به کمکدستگاهUTM-5 موجود، آزمایشمدول دینامیکی با فرکانسهای بارگذاری متفاوتانجام شد. نتایج نشان میدهد که با افزایشفرکانس بارگذاری مدول دینامیکی نمونهها افزایشمییابد. از طرفی با افزایشمیزان پلیمر در نمونهها، مدول دینامیکی ابتدا افزایشو سپسکاهشمییابد