سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمود آبادی – دکترا مدیریتمحیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد-یزد-ایران
سمانه ویسه – کارشناس محیط زیست، شرکتمهندسین مشاور صنعتپویان سبز کویر- یزد-ایران

چکیده:

اولین طرح بزرگانرژی الکتریکی از جزر و مد در فرانسه در سال ۱۹۶۶ شروع به کار کرد. در این واحد ضریبتوان ، تبدیل انرژی جزر و مد به الکتریسته در حدود ۱۸ تا ۲۵ در صد است. انرژی جزر و مد آلوده کننده نیستو برای موجوداتدریایی نیز اثرات کمی دارد . کل انرژی موج توزیع شده در زمین در حدود ۲٫۵×۱۰۶ Mw تخمین زده میشود که در حدود انرژی کلی توزیعی جزر و مد است. مهمترین عامل تخمین انرژی جزر و مدی عبارتستاز ارتفاع جزر و مد و سطح حوضه جزر و مدی است. ماکزیمم انرژی که میتوان به هنگام دوره جزر و مد تولید کرد، عبارت است از Emax= dgsh2 در این فرمولh ارتفاع جزر و مد و S سطح محصور و d جرم مخصوص آب و g شتاب گرانش زمین است. باد باعثبه وجود آمدن موج می گردد توان انرژی موج در طول ۱ کیلومتر ساحل حدود ۸۰ کیلووات می باشد. مولدهای برق در طول ساحل می توانند این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند. بازده چنین ژنراتورهایی حدود ۰ است، بنابراین یکنیروگاه موجی به طول ۲۵ کیلومتر، توانایی تولید ۱۰۰۰MW برق دارد.در آب های عمیق که طول موج کوچکتر از نصفعمق آب استامواج انرژی شان را به آهستگی از دستمی دهند . پسمی توان با کمترین استهلاکانرژی در فواصل دور به صورت امواج مرده به پیشروند سواحلی با طول بادگیرهای بزرگو بیشترین جهتباد غالببرای داشتن بیشترین انرژی امواج اساساً بین عرضجغرافیایی ۴۰ تا ۶۰ در نیمکره ی شمالی و جنوبی مانند سواحل غربی آمریکا، اروپا به خصوصانگلستان، استرالیا و نیوزیلند مناسب می باشند . توان نیروگاه های موجی در مناطق معتدل بین ۳۰ تا ۶۰ درجه توان متوسط سالیانه بین ۲۰ تا ۷۰ کیلو وات بر متر برآورد شده استاقیانوسها، ذخایر بالقوه عظیم انرژی مجانی و سازگار با محیطزیستهستند که میتوان برای تامین تقاضای انرژی آنها را مهار کرد. اقیانوسها ۹۷ درصد از منابع آبی را شامل میشوند و بیشاز ۷۰ درصد سطح کره زمین را میپوشانند. جذر و مدها توسط چرخشزمین داخل میدان جاذبه ماه و خورشید تولید میشوند. حرکتی که در اثر جاذبه بین این سیارات وجود دارد سبب بالا و پایین رفتن دوره یکسطح آباقیانوسها میشوند. در بیشتر سواحل، جذر و مدها دوبار در روز رفتو برگشتدارند و توسط نیروگاه جذر و مد میتوان انرژی این حرکت را گرفت. یکنیروگاه جذر و مد میتواند بر روی یکدلتا، دهانه ورودی رودخانه به دریا و یا ساحل گسترانده شود، اما بروی دهانه ورودی رودخانه به دریا این انرژی راحتتر مهار میشود.در حال حاضر تقریباً ۸۶ درصد از انرژى مورد نیاز جهانیان توسط زغال سنگ، گاز طبیعى و نفت خام تامین مى گردد. این سوختهاى فسیلى نه تنها اثر گلخانه اى را در اتمسفر زمین تشدید مى کنند که به نوبه خود تغییراتآب و هوایى را به دنبال دارد، بلکه منابع پایان ناپذیرى نبوده و سرانجام، روزى به پایان خواهند رسید. طبق ارزیابى کارشناسان امر منابع نفت خام زمین که به تنهایى ۴۰ درصد از انرژى جهان را تامین مى کنند طى ۵۰ تا ۷۰ سال آینده به پایان خواهند رسید.