سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله ابتدا به مراحل مدل سازی ارابه فرود هواپیما به همراه عملگرهیدرولیکی آن پرداخته، همچنین تحلیل مکانیزم مجموعه بررسی شده است. مجموعه موردنظر مربوط به سیستم ارابه فرود دماغه یک هواپیمای جنگندهنیمه سنگین می باشد. عملگر این مجموعه از نوع عملگرهای هیدرولیکی است. کسب تجربه در زمینه طراحی و ساخت ب ههمراه شناسایی پارامترها و فاکتورهای مورد نظر طراح و شناخت مکانیزم عملکرد مجموعه در سیستمارابه فرود در شرایط مختلف پروازی هواپیما از جمله اهداف این مقاله است. همچنین به جهت تکمیل مدارک تکنولوژیکی ساخت، لازم است تا قطعات بحرانی شناسایی شده و پس از مد لسازی مورد بررسی و تحلیل دقیق نرم افزاری قرار گیرند. شایان ذکر است برآورد نیروی بیشینه در سه وضعیت کاری باز و بسته شدن، فرود و مانورهای پروازی انجام می شود