سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد علیزاده افشار – دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته عمران- عمران و عضو انجمن علمی عمران دان
سیما عابدی – دانش آموخته مقطع کارشناسی پیوسته معماری و عضو انجمن علمی عمران دانش

چکیده:

به کارگیری استانداردهای نامناسب و مشخصات فنی غلط در رابطه با انتخاب مواد، روشهای اجرایی و عملکرد خودسازه، می تواند به خرابی بتن منجر شود. با پیشرفت روزافزون انقلاب تکنولوژیک به ویژه در تولید بتن های خاصبرای مناطق و شرایط خاص می توان از این بتن ها در ساخت وسازهای آینده استفاده نمود.ولی با این حال مسألهفرسودگی و تخریب سازه های بتنی وخوردگی فولاد در بتن از معضلات عمده کشورهای مختلف جهان است. دانشاستفاده صحیح از مصالح، اجرای مناسب و عمل آوری کافی می تواند به دوام بتن بیفزاید.با این وجود سالهاست کهتحقیقات گسترده ای در جهت شناخت وبررسی عوامل مختلف موثردر فرسودگی و تخریب سازه های بتنی انجام میگیرد بخصوص درشرایطی که در کشور ما عمر قطعات بتن نسبت به سایر نقاط دنیا بسیار کمترمی باشد بررسی اینعوامل بسیار ضروری می باشد. عواملی از جمله اشتباهات طراحی، نفوذ نمکها ، اشتباهات اجرایی، حملات کلریدی،حملات سولفاتی، حریق، یخ زدگی، نمکهای ذوب یخ، عکس العمل قلیایی سنگدانه ها و کربناسیون باعث فرسودگیو تخریب سازه های بتنی می شوند که در این مقاله سعی در بررسی کلی هریک از عوامل مذکوروارائه راهکارهایمناسب درجهت افزایش عمرسازه های بتنی و کاهش تاثیرات عوامل مخرب بتن شده است.