سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مونا معلمی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی و مربی دانشگاه پیام نور وزوان
اسماعیل نصر اصفهانی – عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامی ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روست
غلامعلی مظفری – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

پدیده سرما و یخبندان یکی از مهمترین عوامل خسارت زای تولیداتکشاورزی است و این پدیده همه ساله خسارات گسترده ای به تولید محصولات زراعی و باغی کشور وارد می کند هدف ازاین تحقیق بررسی شاخصهای یخبندان شناخت مناطق اسیب پذیر یخبندان استان و ارائه پیشنهادات لازم جهت جلوگیری از خسارتهای ناشی از یخبندان است این پژوهش با استفاده از داده های روزانه دمایی حداقل ۲۰ ایستگاه هواشناسی استان و نیز از روشهای توزیع احتمالات پیرسون و تکنیک کریجینگ برای ترسیم نقشه های پهنه بندی شده هریک از شاخص ها انجام گرفت نتایج تحقیق نشان میدهد که از نظر شاخصهای یخبندان تفاوتهای بین مناطق مختلف استان به ویژه نواحی غرب، جنوب و جنوب غرب با نواحی شرق و شمالی مشاهده می شود که نشان دهنده تنوع و تضادهای اقلیم کشاورزی در پهنه این استان است.