مقاله بررسی KAP بانوان آرایشگر شهر دامغان درباره بهداشت و بیماری های عفونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی KAP بانوان آرایشگر شهر دامغان درباره بهداشت و بیماری های عفونی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرایشگر زن
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد بهداشتی
مقاله دامغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانع پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: پریمی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آرایشگری از حرفه های مهم و تاثیرگذار در سلامتی جامعه است. اهمیت این موضوع در میان زنان روزبه روز بیشتر احساس می گردد. لذا این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی آرایشگران زن شهر دامغان در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که بر روی ۸۷ آرایشگر زن شهر دامغان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در چهار حیطه (آگاهی مرتبط با بهداشت فردی و شغلی، سنجش نگرش و تمایل به عمل، عملکرد بهداشتی آرایشگر و مقررات بهداشتی ماده ۱۳) قرار داشت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی آرایشگران ۳۱٫۹۲ سال با انحراف معیار ۷٫۶ تعیین گردید. %۲۰٫۷ دارای تحصیلات دانشگاهی، %۶۵٫۵ دیپلم و بقیه تحصیلاتی در سطح راهنمایی و پایین تر داشتند. %۸ آرایشگران آگاهی بهداشتی در سطح بسیار خوب داشتند. ۵۴% منبع دریافت اطلاعات بهداشتی آرایشگران، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی بود. ۶۹% آرایشگران از وضعیت بهداشت فردی مناسبی برخوردار بودند. ۴۶% دارای کارت واکسیناسیون هپاتیت (کامل) بوده و %۸۷٫۳ خود را در معرض ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از شغل عنوان کرده و ۶۲% نگران ابتلاء به بیماری هپاتیت بودند. ارتباط معنی داری بین سابقه کار و روش های صحیح گندزدایی وسایل کار وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: کمبودآگاهی بهداشتی در ارتباط با شغل و عملکرد ضعیف آرایشگران در این خصوص، نیاز به افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی آنها از طریق برگزاری برنامه های آموزشی و بازآموزی دارد.