مقاله بررسی گوسفندان سالم شهرستان گرمسار به عنوان مخزن احتمالی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC) و شیگاتوکسیژنیک (STEC) با استفاده از روش PCR چندگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی گوسفندان سالم شهرستان گرمسار به عنوان مخزن احتمالی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC) و شیگاتوکسیژنیک (STEC) با استفاده از روش PCR چندگانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله گرمسار
مقاله اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک
مقاله اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاجرمی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری بدویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرصالحیان اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین ژنوتیپ و پاتوتیپ جدایه های باکتری اشریشیا کلی، در یک محدوده مشخص جغرافیایی با استفاده از روش های مولکولی، در بررسی اپیدمیولوژی بیماری ارزشمند بوده و دارای کاربرد است. اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک  (EPEC)و اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک (STEC) از جمله پاتوتیپ های مهم این باکتری هستند که با بررسی ژن های حدت stx1، stx2،eae  و ehly به لحاظ حضور، فراوانی و پروفایل ژنی در این تحقیق در میان گوسفندان سالم مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مطالعه، در بازه زمانی زمستان سال ۱۳۸۹ و بهار سال ۱۳۹۰، از مدفوع ۸۰ گوسفند به ظاهر سالم متعلق به ۱۱ گله گوسفند در شهرستان گرمسار، نمونه برداری انجام شد. در میان ۸۰ نمونه مورد بررسی، از ۴۷ مورد (۵۸٫۷۵%) اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جداسازی شد. در میان ۹۸ جدایه اشریشیا کلی در بررسی حاضر، پروفایل ژنی stx1/ehly با فراوانی ۵۴٫۰۸%، ژنوتیپ غالب بود. هیچ موردی از سویه های EPEC شناسایی نگردید. بنابراین گوسفند در شهرستان گرمسار از مخازن احتمالی برای عفونت های ناشی از STEC محسوب می گردد که می تواند به واسطه مصرف گوشت گوسفند و دیگر فرآورده های آن، از طرق مختلف به انسان منتقل شده و سبب ایجاد عوارض گوناگون به ویژه اسهال گردد.