مقاله بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضاوت اخلاقی
مقاله آیین رفتار حرفه ای
مقاله ارزش های اخلاقی شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان پناه نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق با مدل تصمیم گیری رست (۱۹۸۶)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند، را تحت تاثیر قرار می دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی به عنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار داده ایم: آیین رفتار حرفه ای، محیط اخلاقی شرکت و ویژگی های فردی نظیر سن، تجربه کاری و میزان تحصیلات، با توجه به تصمیم های اخلاقی اتخاذ شده توسط حسابداران رسمی در عمل. این پژوهش روی ۱۱۵ نفر از حسابداران رسمی ایران صورت گرفته و داده های آن از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مالتی نومینال نتایج آزمون فرضیه های ۱ و ۲ حاکی از این است که: آیین رفتار حرفه ای مصوب جامعه حسابداران رسمی و محیط اخلاقی شرکت، متغیرهای موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران است. آزمون فرضیه سوم پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس صورت پذیرفته است و نتایج حاکی از این است که بین ویژگی های فردی و قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد.