مقاله بررسی گرایش های فمینیستی و رابطه آن با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۸۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی گرایش های فمینیستی و رابطه آن با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمینیسم
مقاله گرایش فمینیستی
مقاله نابرابری جنسیتی
مقاله نابرابری اجتماعی
مقاله نابرابری اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتی فرد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: میرساردو طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آبچیان لنگرودی روجا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین گرایش های فمینیستی و رابطه آن با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بود. در مبانی نظری، از تلفیق دیدگاههای نظری ریتزر، کاستلز، گیدنز، و پارسونز در بحث فمینیسم استفاده، و چارچوب و مدل نظری تدوین گردید. روش از نوع زمینه یابی یا پیمایش بود و ابزار پژوهش، پرسشنامه حضوری محقق ساخته بود که مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت و به وسیله آن داده ها گردآوری شد. حجم نمونه ۳۲۷ نفر از دانشجویان دختر دو دانشکده علوم انسانی و فنی-مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار برآورد شد، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که؛ میزان گرایش فمینیستی در نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است و این گرایش در میان دانشجویان علوم انسانی بیشتر از دانشجویان فنی و مهندسی است. همچنین باور به وجود نابرابری جنسیتی در خانواده، نابرابری در حقوق و قوانین جامعه، اعتراض به نقش زن به عنوان خانه دار صرف، نابرابری در مزایای اقتصادی زنان نسبت به مردان در سطح متوسط رو به بالا بدست آمد. نتیجه دیگر این که انگیزه های اقتصادی و انگیزه های اجتماعی-فرهنگی در گرایش فمینیستی یادشده سطح بالایی را نشان داد که با رویکردهای نظری موجود در مکاتب فمینیسم های سوسیال، رادیکال و لیبرال قابل تبیین و تفسیر است. می توان گفت افراد با توجه به موقعیت های متفاوت خود تمایل به گرایش خاصی در این زمینه داشته و علت اصلی نابرابری های جنسی را در همان موضع خلاصه می کنند و همین باعث می شود که نظرات افراد در مورد نابرابری های جنسیتی با یکدیگر متفاوت و منجر به گرایش های مختلف فمینیستی شود. ضمنا مقادیر مدلسازی لیزرل، معرف برازش مدل پیشنهادی پژوهشگر بود.