مقاله بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای حومه شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای حومه شهر اردبیل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شرب روستایی
مقاله کلیفرم گرماپای
مقاله کل کلیفرم ها
مقاله کلر آزاد باقیمانده
مقاله کیفیت میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده دویل مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دراجی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تامین آب آشامیدنی سالم یکی از اهداف مهم در جوامع بشری است و دست یابی به توسعه و پیشرفت در سایه سلامت افراد جامعه امکان پذیر است. واضح است که سلامتی افراد در گرو تامین آب شرب مطلوب است. هدف این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای اردبیل و میزان بهره مندی جمعیت این روستاها از آب سالم از نقطه نظر کیفیت میکروبی، در ماه های آبان و آذر سال ۱۳۸۹ می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، کیفیت میکروبی آب ۳۰ روستای اردبیل، ۲ مرتبه بر اساس ۳ معیار کل کلیفرم ها، کلیفرم مدفوعی و کلر آزاد باقیمانده مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: میزان کلر آزاد باقیمانده ۲۶٫۶۶ درصد جمعیت روستایی در ماه آبان و ۳۳٫۳۳ درصد جمیعت روستائی در ماه آذر در گستره ۰٫۸ – ۰٫۲ میلی گرم بر لیتر بوده است. در ۹۶٫۶۶ درصد نمونه های مورد آزمون در ماه آبان و ۱۰۰ درصد نمونه های مورد آزمون در ماه آذر، میزان کل کلیفرم ها منفی بوده است. میانگین شاخص مطلوبیت آزمون فقدان باکتری اشریشیاکلی گرماپای در آب آشامیدنی روستاهای مورد بررسی در اردبیل در بازه زمانی آبان ماه ۹۶٫۶۶ درصد و در بازه زمانی آذر ماه ۱۰۰ درصد شد. میزان pH آب شرب روستاهای مورد بررسی نیز در ماه های آبان و آذر در محدوده ۷ – ۷٫۸ می باشد.
نتیجه گیری: بر اساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۶ برای ارزیابی سلامت میکروبی آب، میانگین شاخص مطلوبیت فقدان باکتری کلیفرم گرماپای در روستاهای مورد بررسی ۹۶٫۶۶ درصد در ماه آبان و ۱۰۰ درصد در ماه آذر بوده که هر دو در محدوده عالی قرار دارد.