مقاله بررسی کیفیت طراحی و معیارهای راهبردی تکنولوژی RFID جهت مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت طراحی و معیارهای راهبردی تکنولوژی RFID جهت مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معیارهای راهبردی
مقاله کیفیت طراحی
مقاله RFID
مقاله مدیریت
مقاله کتابخانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی گوهرریزی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: پورکیانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی سیستم های کارآمد و تربیت نیروی انسانی با مهارت های لازم برای هر سازمان ضروری است. مهارت مدیران در استفاده از فناوری اطلاعات سبب بهره وری بیشتر در محیط کار و تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات می گردد. این مطالعه به بررسی شاخص کیفیت طراحی و معیارهای راهبردی تکنولوژی RFID جهت مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و مسوولین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل می دهند که مشتمل بر ۵۰ نفر می باشند که از این تعداد ۴۴ نفر با محقق همکاری نمودند. برای سنجش کیفیت طراحی از پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۸ سوال با روایی ۰٫۸۴ و پایایی ۰٫۹۲ و برای سنجش معیارهای راهبردی و استراتژیک از پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۳ سوال با روایی ۰٫۹۲ و پایایی ۰٫۸۸ استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های تی- استیودنت و آزمون کلموگروف اسمیرینوف استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکنولوژی RFID جهت مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای کیفیت در طراحی است و استفاده از تکنولوژی RFID جهت مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جهت بهبود معیارهای راهبردی و استراتژیک است. طبق این تحقیق تکنولوژی RFID دارای قابلیت نگهداری، قابلیت کاربرد، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت اطمینان و قابلیت تمدید می باشد و استفاده از تکنولوژی RFID باعث بهبود معیار بهره وری، معیار مزیت نسبی و معیار مدیریت می گردد.