مقاله بررسی کیفیت سرویس های غذایی در بیمارستان و راهکارهای بهبود آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت سرویس های غذایی در بیمارستان و راهکارهای بهبود آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خدمات
مقاله سرویس های غذایی
مقاله رضایت بیماران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری جهرمی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: خمرنیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عبدالصالح
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده زاده صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه یکی از چالش های مهم در ارائه خدمات بیمارستانی، توجه به کیفیت سرویس های غذایی بیمارستان ها می باشد. این مساله یکی از دغدغه های اصلی مدیران بیمارستان ها محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت سرویس های غذایی در بیمارستان و راهکارهای بهبود آن انجام شده است تا از این رهگذر بتوان با اجرای راهکار های مناسب گامی در جهت کیفیت مواد غذایی در بیمارستان برداشت.
مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات مرور ساختاریافته می باشد که به روش کتابخانه ای و جستجوی پایگاه های اینترنتی مقالات انجام شد. در این مطالعه بانک های اطلاعاتی Google scholar، Pubmed،Science Direct Scopus، SIDو Iran Medex مورد جستجو قرار گرفتند. در این زمینه مقالات مرتبط با کیفیت مواد غذایی و رضایت بیماران وارد مطالعه شدند. همچنین داده ها درمدت زمان شش ماهه، سال ۹۲-۱۳۹۱ جمع آوری شد. در مجموع از تعداد ۲۰۴۲ مقاله یافت شده تعداد ۲۹ مقاله مورد تحلیل قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: توجه به کیفیت سرویس غذایی در بیمارستان یکی ازمهمترین عوامل در بهبود سلامت بیماران و امری جدا ناپذیر از فرایند درمان است. بنابراین لازم است مدیران بیمارستان ها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند. در این راستا می توان با ایجاد تدابیر لازم در جهت آموزش پرسنل تهیه و توزیع غذا، بهسازی آشپزخانه ها، درجه حرارت مناسب غذا، امکان انتخاب غذا توسط بیمار، فراهم نمودن تجهیزات سالم و کافی و معاینه منظم پرسنل بخش تغذیه، ایجاد سیستم bulk trolley و room service به جای اتاقهای سنتی تا میزان زیادی کیفیت مواد غذایی بیمارستان و در نتیجه رضایت بیماران را افزایش داد.