مقاله بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی بیرجند در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۸۴ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی بیرجند در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله پرستار
مقاله مدل والتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقرب مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ریاسی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی هایده
جناب آقای / سرکار خانم: مقرب مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کیفیت زندگی کاری ترکیبی از متغیرهای محیط کاری است که بر ارتقای رضایتمندی، جذب و نگهداری و بهبود کیفیت خدمات کارکنان موثر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بیرجند صورت گرفت.
روش تحقیق: مطالعه مقطعی روی ۳۰۰ پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی ولیعصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند به روش سرشماری انجام شد. پرسشنامه دو بخشی اطلاعات فردی و کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل R.walton (7 قسمتی) حاوی ۳۰ سوال بود و با آزمون – باز آزمون و ضریب همبستگی پیرسون 0.72 و آلفای کرونباخ 0.65 تایید شد. داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵٫۵ تجزیه و تحلیل گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون،t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه نتایج ارائه گردید.
یافته ها: میانگین کل نمرات کیفیت زندگی کاری پرستاران ۴۰٫۷۹±۱۰٫۷۷ و بیانگر کیفیت زندگی کاری در حد متوسط می باشد. فراوانی کیفیت زندگی کاری %۷ درحد بالا، %۸۲٫۷ متوسط و %۱۰٫۳ در حد پایین بدست آمد. کیفیت زندگی کاری با افزایش سن و سابقه کار بیشتر شده و با داشتن نوبت اضافه کاری در ماه کاهش می یابد (p<0.05).
نتیجه گیری: کیفیت زندگی کاری در سطح متوسط بود و به منظور ارتقای آن به سطح بالا، برگزاری جلسات گروهی برای استفاده از تجربیات پرستاران قدیمی در بخش ها و بازنگری در حقوق و مزایای پرستاران توصیه می شود.