مقاله بررسی کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده در استان مازندران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشک خانواده
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله رضایت از شغل و حرفه
مقاله شرایط کاری
مقاله وضع عمومی سلامتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدیان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وضعیت کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده می تواند در نحوه ارایه خدمات به بیماران و جمعیت تحت پوشش آن ها تاثیرگذار باشد، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده استان مازندران و عوامل تاثیرگذار بر آن بوده است.
روش کار: در پژوهش حاضر که از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی می باشد، ۸۴ نفر از پزشکان خانواده استان مازندران به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی شده انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ون لارن که حیطه های رضایت از شغل و حرفه، شرایط کاری، وضع عمومی سلامتی، ارتباط کار- منزل، استرس در کار و کنترل در کار را مورد سنجش قرار می دهد استفاده شد. اطلاعات هر پرسش در یک طیف پاسخ های لیکرتی (۵-۱) جمع آوری شد و در هر حیطه و کل پس از تجمیع به ماخذ (۱۰۰-۰) تراز گردید. داده های پرسشنامه ها پس از تکمیل با استفاده از روش های آماری و نرم افزار SPSS و با توجه به اهداف پژوهش از طریق آزمون های آماری t-test و Anova و مدل رگرسیونی با روش Backward مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری مورد استناد ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده استان مازندران، متوسط و رو به پایین می باشد (۴۶%). کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده ای که از مسوولان مافوق خود، از مبلغ دریافتی، از زمان دریافت حقوق ماهانه خود، و از امکانات موجود در محل خدمت خود رضایت داشتند در تمام حیطه ها به طور معناداری (p<0.05) بالاتر بود. همچنین بررسی اثر همزمان متغیرهای مستقل تعریف شده در این مطالعه بر کیفیت زندگی کاری ابراز شده نشان داد که تنها متغیرهای رضایت از مسوول مافوق (با ضریب رگرسیون ۰٫۸ و خطای معیار ۰٫۳۶) و رضایت از زمان دریافت حقوق ماهانه مافوق (با ضریب رگرسیون ۰٫۷ و خطای معیار ۰٫۲۸) اثر معناداری داشتند (p<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده استان مازندران در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد، لذا لازم است مسوولان طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت و همچنین مسوولان شبکه پزشک خانواده در استان مازندران توجه بیشتری به کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده معطوف نمایند و در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان برنامه ها و راهکارهایی را مدنظر قرار دهند.