مقاله بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماری های مزمن در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماری های مزمن در سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بیماری های مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی عقیل
جناب آقای / سرکار خانم: نمادی وثوقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سالمندی مرحله ای از تکامل انسان می باشد که در این مرحله باید به توقعات و انتظارات سالمندان برای افزایش سطح سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی آنان اهمیت داده شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوع بیماری های مزمن در سالمندان انجام گرفته است.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی بود که بر روی ۲۰۰ نفر از سالمندان شهر خلخال که از نظر ذهنی هوشیار بودند انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای بوده و از ابزار پژوهش شامل گونه فارسی پرسش نامه The Short Form Health Survey (SF-36) استفاده شد. همچنین اطلاعات مربوط به بیماری های مزمن از طریق مصاحبه گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تی تست و ANOVA استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میانگین کل کیفیت زندگی در نمونه های مورد مطالعه ۵۷٫۴۳ (انحراف معیار ۲۲٫۸۰ و محدوده صفر تا ۱۰۰) بود و با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و وضعیت سلامت فعلی ارتباط معنی دار آماری داشت (p<0.05). همچنین نتایج نشان داد ۸۲ درصد از نمونه ها حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مختلفی کیفیت زندگی سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهند و اکثر آن ها حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا هستند. لذا باید در برنامه ریزی هایی که جهت افزایش مشارکت اجتماعی، بهبود خدمات پزشکی و بهداشتی در سالمندان انجام می گیرد، اهمیت ویژه ای به این عوامل داده شود.