مقاله بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراک در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراک در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روند رو به افزایش جمعیت سالمندی ایران و همراه بودن پدیده سالمندی با بروز اختلالات جسمی و روحی ضرورت تعیین کیفیت زندگی این قشر را افزایش داده است. کیفیت زندگی زنان سالمند به لحاظ آسیب پذیری بیشتر تحت تاثیر عوامل گوناگون است. بدین منظور این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراک طراحی گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مقطعی است که در سال ۱۳۹۲ بر روی ۲۷۱ نفر از زنان سالمند شهر اراک به روش نمونه گیری طبقه ای صورت گرفت. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) بود. داده ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سنی افراد شرکت کننده ۷٫۰۲±۶۷٫۵ و میانگین (انحراف معیار) کیفیت زندگی، سلامت روان و سلامت جسمی به ترتیب ۱۸٫۳۹±۵۰٫۲۲، ۱۹٫۳۸±۵۸٫۸۴ و ۲۰٫۸۲±۴۶٫۳۵ بود. میانگین (انحراف معیار) امتیاز ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به این شرح بود: سلامت عمومی ۱۰٫۷۹±۴۵٫۵۲، عملکرد اجتماعی ۲۴٫۹۴±۵۶٫۵۸، درد جسمی ۲۸٫۲۷±۴۷٫۶۰، عملکرد جسمی ۲۷٫۰۵±۵۱٫۴۶، محدودیت جسمی ۴۲٫۶۷±۳۸٫۱۰، مشکلات روحی ۴۲٫۱۱±۴۶٫۲۲، نشاط ۱۹٫۰۹±۵۰٫۱۶ و سلامت روانی ۱۹٫۳۸±۵۸٫۵۴ بود. بین کیفیت زندگی، تاهل و درآمد ماهیانه رابطه آماری معنی داری مشاهده گردید (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که زنان سالمند شهر اراک از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بوده و عواملی مانند تاهل، سطح درآمد، نوع سکونت، سطح تحصیلات و سن بر کیفیت زندگی آنان تاثیر مستقیم دارند.