مقاله بررسی کیفیت زندگی در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بارداری
مقاله پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دریس فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در دوران بارداری تغییرات زیادی در زنان رخ می دهد و آن ها را هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی آسیب پذیر می کند. این تغییرات می تواند کیفیت زندگی زنان را دچار تغییرات زیادی کند و بر جنین ایشان نیز تاثیر بگذارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان باردار شهر فرخشهر طراحی و اجرا شده است تا بتوان به بخش های مورد نیاز بهبود بخشید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که از نوع مقطعی است کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فرخشهر در سال ۱۳۹۱ مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور ۱۷۰ نفر زن باردار به عنوان نمونه به روش سیستماتیک انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابعاد مختلف وضعیت سلامتی نمونه ها با استفاده از نسخه ترجمه شده پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-36) اندازه گیری و وضعیت کیفیت زندگی محاسبه شد.
یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در ابعاد مختلف وضعیت سلامتی از حد متوسط به بالا بود و نمره کل کیفیت زندگی برابر ۶۶٫۴۸±۱۵٫۵۷ به دست آمد. بین متغیر سن با عملکرد جسمانی (-۰٫۲۸۳)، محدودیت جسمانی (-۰٫۱۵۶)، درد (-۰٫۲۴۰) و نمره کل کیفیت زندگی (-۰٫۲۲۶) ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشت (p<0.05). همچنین بین سن بارداری با عملکرد اجتماعی (-۰٫۱۷۳)، عملکرد جسمانی (-۰٫۲۹۹)، درد (-۰٫۱۸۲) و نمره کل کیفیت زندگی (-۰٫۱۹۳) ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد (p<0.05). میانگین نمره کیفیت زندگی در دوران بارداری در مادران با تعداد ۲ بارداری و نیز دارای حاملگی ناخواسته کمتر از مادران با ۱ بار حاملگی و حاملگی خواسته بوده است (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به کیفیت زندگی متوسط زنان باردار به دست آمده در این مطالعه، شایسته است متولیان امر بهداشت اقداماتی جهت ارتقاء کیفیت زندگی در این گروه مهم داشته باشند.