مقاله بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون شهر کرمان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون شهر کرمان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب
مقاله کیفیت خواب
مقاله رانندگان کامیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امکانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خواب یکی از مهمترین نیازهای زیستی انسان می باشد که نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی افراد دارد. در این بین یکی از گروه های شغلی که کیفیت خواب بر ایمنی و انجام وظیفه آنها موثر است، شغل رانندگی می باشد. این مطالعه با هدف، بررسی کیفیت خواب رانندگان کامیون شهر کرمان انجام گرفت.
روش ها: مطالعه حاضر به روش مقطعی – توصیفی – تحلیلی در سال ۱۳۹۰ و در بین ۱۰۰ نفر از رانندگان کامیون در پایانه های باربری شهر کرمان به وسیله نمونه گیری تصادفی انجام شد. همچنین ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب Pittsburgh (Pittsburgh sleep quality index یا PSQI) بود. داده ها با آزمون های آماری t، ANOVA، c2 و ضریب همبستگی  Pearsonتجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین سنی رانندگان ۴۰٫۵±۹٫۰ سال، میانگین سابقه کار رانندگی ۱۵٫۲±۸٫۳ سال و میانگین نمره کلی کیفیت خواب ۷٫۵۸±۰٫۳۷ از ۲۱ بود. در کل ۶۱ درصد از رانندگان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. همچنین رابطه بین سن رانندگان (P<0.01) و سابقه کار رانندگی (P=0.02) با کیفیت خواب و تعداد ساعات کاری در شبانه روز با سن (P=0.03) معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت خواب بیشتر رانندگان کامیون شهر کرمان وضعیت نامطلوبی دارد. بنابراین با توجه به این که خواب یکی از عواملی است که می تواند بر سلامت رانندگان و ایمن شدن جاده ها تاثیرگذار باشد، پیشنهاد می شود که برای رفع مشکلات خواب رانندگان تدابیری اندیشیده شود.