مقاله بررسی کیفیت خدمات بخش اورژانس مراکز آموزشی-درمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت خدمات بخش اورژانس مراکز آموزشی-درمانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوریت های پزشکی
مقاله کیفیت مراقبت بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابیان فردین
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزمحمدیان سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:افزایش کیفیت خدمات بخش های اورژانس بیمارستان ها موجب خشنودی بیشتر مراجعان،کاهش شکایت آنان و زمینه ساز ارتقای سلامت جامعه خواهد شد. با شناخت دقیق وضع موجود و بررسی نقاط قوت و ضعف می توان در جهت ارتقاءکیفیت ارائه خدمات در آینده اقدام کرد.
هدف: تعیین کیفیت خدمات بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی رشت در سال ۱۳۹۲
مواد و روش ها: پژوهش از مطالعات توصیفی، تحلیلی و مقطعی بود. محیط پژوهش بخش های اورژانس ۷ مرکز آموزشی درمانی رازی، پورسینا، دکتر حشمت، الزهرا (س)، امیرالمومنین، شفا و ولایت رشت بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود شامل دو بخش با ۷۷ پرسش که بخش اول آن حاوی ۱۳ سوال در زمینه ویژگی های سرپرست و بخش اورژانس و بخش دوم ۶۴ سوال در زمینه های ساختار، فرآیند و عملکرد بخش اورژانس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS18 و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. بیمارستان هایی که بیش از ۹۰ درصد امتیاز مربوط به ساختار، فرآیند و عملکرد را کسب نمایند دلخواه، بین ۹۰-۷۱ درصد امتیاز، کمابیش مطلوب، ۷۰-۵۰ درصد امتیاز، متوسط و کمتر از ۵۰ درصد امتیاز، ضعیف تلقی می شوند.
نتایج: میانگین تعداد تخت های فعال بخش اورژانس بیمارستان های ۱۹٫۸ تخت بود. %۸۵٫۷۲ بیمارستان از نظر کیفیت خدمات بخش های اورژانس کمابیش مطلوب و %۱۴٫۲۸ مطلوب بودند. در گستره نیروی انسانی، مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت با ۸۸% امتیاز، در حیطه فضا و تسهیلات، مرکز آموزشی درمانی ولایت با %۹۹٫۵ امتیاز، در حیطه مدیریت بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی پورسینا، رازی، ولایت و دکتر حشمت با ۹۴٫۵۴% امتیاز، در حیطه دستور کارهای بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی رازی رشت با %۹۶٫۳ متیاز بیشترین امتیاز مکتسبه را به خود اختصاص دادند. میانگین امتیازهای کسب شده در حیطه فرآیند های آموزشی بخش های اورژانس مراکز آموزشی و درمانی رشت %۶۶٫۲۸ بود.
نتیجه گیری: ساختار، فرآیند و عملکرد بخش های اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه در حیطه نیروی انسانی، فضا و تسهیلات، مدیریت و دستورالعمل های بخش اورژانس کمابیش مطلوب و مطلوب و در حیطه فرآیند های آموزشی در حد متوسط بود. بنابراین، با توجه به سرشت بخش های اورژانس لزوم توجه به استانداردها و رعایت آنها بویژه توانمند سازی بیشتر نیروی انسانی بایسته است. آموزش مداوم پزشکان و پرستاران این بخش اهمیت زیادی دارد.