مقاله بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب شرب آبسردکن های واحدهای آموزشی دانشگاههای شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب شرب آبسردکن های واحدهای آموزشی دانشگاههای شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشامیدنی
مقاله آبسردکن
مقاله کیفیت باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانبخش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاح زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی نقش مهمی در سلامت و رفاه جامعه دارد. وجود شرایط نامناسب در انتقال و توزیع آب، از مهمترین علل ایجاد آلودگی ثانویه آب و شیوع انواع بیماری های منتقله از طریق آن است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب در آبسردکن های واحدهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و شهید بهشتی انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی بود و تعداد ۱۳ آبسردکن مستقر در اماکن آموزشی مختلف بصورت تصادفی انتخاب و مقادیر مربوط به کل کلیفرم، کلیفرم های گرماپای (E.coli)، باکتریهای هتروتروف (HPC)، کلر باقیمانده و pH اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده بصورت توصیفی و با استفاده از نرم افزارهای excel و spss انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که دامنه کلر باقیمانده در آب قبل از ورود به آبسردکن ۰٫۸-۰٫۴ و در بعد از آبسردکنppm0.6-0.2  می باشد. همچنین مقادیر pH نمونه ها در قبل و بعد از آبسردکن در دامنه ۷٫۲-۷٫۴ بدست آمده است. تعداد کلنی های باکتری های هتروتروف در نمونه های کشت داده شده از آب قبل و بعد از آبسردکن ها در دامنه ۱۰۰± ml 100cfu/1000بود. در هیچ کدام از نمونه ها باکتری های گروه کلی فرم مشاهده نشد. مقدار شاخص HPC قبل و بعد از آبسردکن به ترتیب ۶۷٫۷۶۶±ml100cfu/64.950 و ۱۲۵۰±ml100cfu/55.353 بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که احتمال وجود رشد ارگانیسم در شبکه آب لوله کشی و آبسردکن ها وجود دارد و کاهش کلر باقیمانده در بعد از دستگاه های آبسردکن نسبت به قبل نشان دهنده وجود آلودگی در آبسردکن ها هرچند به صورت ناچیز می باشد. بنابراین کنترل منظم سیستم توزیع آب شرب دانشگاه به منظور حفظ سلامت دانشجویان و پیشگیری از بروز هرگونه طغیان یا اپیدمی از اهمیت خاصی برخوردار است.