مقاله بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه های آب شیرین کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی دستگاه های آب شیرین کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت آب
مقاله تصفیه آب
مقاله آب شیرین کن
مقاله اسمز معکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: دوله محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دستگاه های آب شیرین کن در تامین آب مورد نیاز جوامع نقش بسزایی دارند. با توجه به افزایش مصرف آب و کاهش منابع طبیعی آب شیرین، این نقش روز به روز پررنگ تر می شود. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی از دستگاه های آب شیرین کن با فرایند اسمز معکوس و مقایسه کیفی آب خروجی آن با استانداردهای ملی و بین المللی آب آشامیدنی بود.
روش ها: مطالعه حاضر به مدت ۷ ماه از طریق نمونه برداری از آب ورودی و خروجی دستگاه آب شیرین کن با فرایند اسمز معکوس در شهر قشم انجام گرفت. پارامترهای سختی کل، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، کدورت، دما، pH، فلوئور، نیترات، نیتریت، کلرور، سولفات و پارامترهای میکروبی مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تحلیل گردید.
نتایج: سختی کل و فلوئور در آب خروجی دستگاه آب شیرین کن با روش اسمز معکوس کمتر از حد مطلوب، کلرور در آب خروجی این دستگاه بالاتر از حد مجاز و غلظت سایر پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مورد مطالعه در محدوده قابل قبول بود. در آب خروجی دستگاه با فرایند اسمز معکوس،‎‎ اکثر پارامترهای کیفی بررسی شده نسبت به آب ورودی، حدود‎ ۹۹ درصد کاهش یافته بودند و مقادیر خروجی در حد استاندارد بود.
بحث و نتیجه گیری: دستگاه آب شیرین کن با فرایند اسمز معکوس قابلیت بالایی در تهیه آب آشامیدنی سالم در مقایسه با استانداردهای کیفی دارا می باشد.