مقاله بررسی کودهای مختلف نیتروژنه بر رشد و میزان عناصر در نهال زیتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کودهای مختلف نیتروژنه بر رشد و میزان عناصر در نهال زیتون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتروژن
مقاله رشد
مقاله زیتون
مقاله وزن
مقاله رقم مانزانیلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش بر روی گیاهان زیتون رقم مانزانیلا، تحت تاثیر ترکیبات مختلف نیتروژن (نیترات، آمونیوم و اوره) در شرایط گلخانه ای به مدت ۴ ماه، بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. دراین آزمایش غلظت ترکیبات نیتروژنه در سه سطح (۴، ۸ و ۱۶ میلی مول) بوده است. نتایج نشان می دهد که تیمار آپمونیوم ۸ میلی مول در لیتر بیشترین تاثیر بر افزایش میزان وزن کل نهال و تیمار (۱۶ میلی مول آمونیوم) بیشترین تاثیر بر افزایش میزان وزن ساقه، برگ و ریشه را به دنبال داشت. تفاوتی بین سه شکل ترکیب نیتروژنه مصرفی در غلظت نیتروژن موجود در ریشه وجود ندارد. اختلاف معنی داری بین وزن ریشه گیاهان تحت اشکال مختلف نیتروژن مصرفی گیاهان زیتون وجود نداشت.